ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တာ၀န္ခံကတိေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံကတိေပးၿပီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက အၾကံျပဳ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ အတုိးႏႈန္း ေလးရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းထားေသာ အစုိးရေငြတုိက္ လက္မွတ္မ်ား အဓိကပါ၀င္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားသည့္ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

၀၁၅-၂၀၁၆ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ထိပ္တန္း အခြန္ထမ္း ၁၀၀၀ စာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြခြန္တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္က က်ပ္ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ေလးႏွစ္ဆက္ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ရပ္တည္ေနကာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တြင္မူ Denko Tradingက က်ပ္ ၂၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္ ထိပ္တန္းအခြန္ထမ္းအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

KIA၊ MNDAA၊ TNLA၊ AA အဖြဲ႕တုိ႔အား ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ လ်ာထားဘတ္ဂ်က္တင္သြင္းျပီးေနာက္  ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယေန႔လႊတ္ေတာ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ေဒသ တစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ ၿခံဳ၍ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
China Exim ဘဏ္ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ခ်မွတ္ထား သည့္ အစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြလမ္း ၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ မိုင္းတံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ China Gez−houba Group အား အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ထုတ္ေခ်းမႈ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အရပ္ ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ၂၇ ခုက စစ္ ေဆးေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
ေၿမကိုယူျပီး အခန္းတည္ေဆာက္မႈကို စြန္႔စားမလုပ္ကိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကသတိေပးလိုက္သည္။ေျမနွင့္ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ေျမတန္ဖိုးသည္ လြန္စြာၾကီးမားေနသည့္အတြက္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနနွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာသည္။
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာေလဆိပ္၏ ျပည္တြင္းခရီး သည္ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု သစ္ (New Domestic Terminal 3) ကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ ကစ၍ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားအားလံုးကို အဆုိပါအ ေဆာင္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဝန္ ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာမွ သစ္ဝယ္ယူရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ သစ္တင္ပို႔မႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ မကုိက္ညီ၍ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံက ျပည္ပသစ္ကုန္သည္တစ္ဦးအား အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ သစ္တိုက္႐ိုက္မွာယူမႈသည္ သစ္တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင့္ငါးရာခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။